LIEFDE DRING RUSLAND BINNE

 

Geen persoon kon sinvolle antwoorde bied nadat Covid-19 Rusland in 2020 getref het nie. Selfs ateïsme, wat ‘n houvas op die bevolking se ideale het, kon geen hoop vir mense bied, en baie mense alleen, moes sonder enige hoop en hulp al die krisisse rondom gesondheid, finansies en verhoudings self hanteer.

Tydens die hoogtepunt van die pandemie het ‘n groot skare Russe hul radio’s aangeskakel, en ingeskakel op geloofsgebaseerde programme. Baie het uitgereik na FEBC Rusland vir die eerste keer en was opgewonde om met die vriendelike omroepers oor God te praat. Rusland se omroepers het in dieselfde asem berading en leiding aan die mense gebied, wat daartoe gelei dat talle mense na Christus gedraai het.

Die mense op die voorgrond word tot vandag toe belas met die tragiese werklikheid; soos sterftes en die negatiewe ervaring wat daarmee gepaardgaan. FEBC het as die ligdraer toegetree om die hoop weer terug te bring, soos blyk uit die getuienis van ‘n dokter wat deurlopend ongevalle moes hanteer.

FEBC se uitsendings was vir haar ‘n bron van hoop in die lang maande waar sy Covid-19-pasiënte behandel het;

“Ek kan nie beskryf hoeveel hulp jul uitsendings vir my persoonlik beteken het nie, asook vir ons paramedici. Ons luister na jul programme daagliks en ons voel na elke program aangemoedig, geseënd en opgehef. Geen van ons het voorheen enige geloof beoefen nie. Ons was nie as sulks ateïste nie, maar ons aandag was nie op God gerig nie. Ons weet nou dat God vir ons omgee en deel is van ons bestaan. Ek bid elke dag tot Jesus en ek weet dat elke nooddienswerker werklik geseën word deur jul programme.”

Rusland se luisteraarsbasis bevat ‘n kombinasie van ongelowiges, wat wissel van slegs ‘n oppervlakkige belangstelling, tot die wat werklik na geestelike antwoorde soek en Jesus heelhartig wil volg. Dit is waarom die programme deeglik beplan word om die luisteraars se aandag te lok, deur om ‘n verskeidenheid van aktuele en Bybel-gebaseerde programme aan te bied — om mense, waar ook al hulle op hul lewenspad is, te bereik.

Die gewildheid van Bybelprogramme wat praktiese lewenslesse leer, het veral tydens die pandemie-tydperk toegeneem. Miljoene luisteraars het ‘n behoefte na geestelike waarheid en het besef dat die Bybel in alle opsigte relevant tot hul lewens is — ‘n leefwyse wat ongekende verandering kan bring, indien mense hulself oopstel vir God se woord.

‘n Omroeper van FEBC Moskou, past. Andrey, het gedeel; “My program is eenvoudig; ek deel die feite wat die Bybel te sê het oor ons lewens en dan gee ek antwoorde op mense se vrae. Dit is ongelooflik om te sien hoe God se woord die harte van luisteraars verander en genees. Ek het al telkemale gesien hoe God talle mense se lewens deur ons uitsendings red. Dankie dat jy ons help om die lewendmakende woord aan miljoene te kan uitsaai.”

Een van FEBC se kernwaardes is om met luisteraars verhoudings te bou. Dit is waarom ‘n hele klomp opwindende, kort multi-media-reekse oor die volgende paar maande met ongelowiges gedeel gaan word. Die idee hiermee is dat luisteraars God se woord self kan verken en om met plaaslike kerke in verbinding te tree waar leraars gereedstaan om nuwe dissipels van mense te maak.

FEBC Rusland is verder van plan om die bediening uit te brei, deur om vanuit mobiele ateljees in die strate, kafees, op busse en in mense se wonings uitsendings te doen. Hierdie ongewone benadering sal definitief gewild wees onder jongmense wat hou van oorspronklikheid. Deur middel van soortgelyke innoverende idees bring ons radio stasies in Afrika die evangelie met groot vrug, aan duisende mense in stede en dorpies. Voortdurende innovering bly krities indien ons wil voortgaan om miljoene regoor die wêreld aan Christus voor te stel.

*Aangespaste weergawe vanaf febc.org


LOVE INVADES RUSSIA

 No meaningful answers could be offered when COVID-19 struck Russia in 2020. Atheism that dominates a large portion of the populations’ ideals, provided no hope for the people who had lost their sense of personal safety and security amidst the economic and health crises.

At the height of the crisis large numbers of Russians began tuning their radios to faith-based programs. Many of them contacted FEBC Russia for the first time eager to connect with a friendly voice and to know more about God. Russia’s broadcasters offered counselling and guidance to those who needed it and as a result many turned to Christ.

The people on the frontlines have been weighed down the most by the tragedy and death they witness around them every day. FEBC has shed a great light of hope during these perilous times like in this story where a seed of hope was planted in the heart of an ER doctor, that helped her turn to God.

The broadcasts were her only source of hope during the long months of treating countless COVID-19 patients;

“I can’t tell you how helpful your broadcasts have been for me personally, as well as the ambulance crew. We listen to your programs daily, and every time we are encouraged, blessed and uplifted. None of us were religious before; not actually atheists, but never really paying attention to God. We now know that God cares for us and is a part of our lives. I pray to Jesus every day. And I know those on our medical team are very, very blessed by your programs.”

Russia’s listener audience, comprises of a vast spectrum ranging from the non-believer who has a casual interest, to spiritual seekers who are moving closer to Jesus, to committed Christian believers who want to grow in God’s Word. To engage listeners wherever they are on their journey, a wide variety of topical and Bible-based programming is needed.

During the pandemic, the popularity of overt Bible-teaching programs has increased. Millions of listeners have a need for spiritual truth and are realizing the Bible is relevant in ways they never imagined. As people open themselves up to God’s Word, lives are being transformed.

A broadcaster from FEBC Moscow, Pastor Andrey, says, “My program is simple; I share what the Bible says about our lives today and then answer listener questions. It is amazing to see how the Word of God is changing and healing the hearts of listeners. I have seen God save dozens of lives through our broadcasts. Thank you for helping us bring the Living Word to millions.”

One of FEBC’s core values is to be closer to the listener. Over the coming months, a new series of short multi-media messages will be shared to help non-Christians explore God’s Word and connect them with local churches, where pastors are ready to disciple new believers.

FEBC Russia will be taking this strategy to the next level, as broadcasters take simple mobile studios to city streets, cafes, buses, and people’s homes. This is both unusual and gets people’s attention–especially young people who value authenticity. This is exactly how our stations in Africa are introducing the gospel to entire villages, and thousands are being saved in this way. It is through innovation that we are reaching millions across the world, and connecting them to God.

*Adapted from febc.org