Kambodjaanse Boeddhis ontvang haar wonderwerk

“Hý bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie.” – Handelinge 4:12.
Verlossing is ‘n geskenk van God en kan vrylik deur elke persoon ontvang word. Die probleem is egter dat talle mense nie eers weet dat die uitnodiging bestaan nie. In Kambodja is Boeddhisme die amptelike godsdiens wat deur 97% van die bevolking beoefen word. Minder as 20% van die mense in Kambodja het toegang tot die internet, maar 100% van hulle kan deur FEBC se evangeliese radio bereik word.

Deur middel van ons evangeliese uitsendings bring ons Bybelse kennis, wysheid en beginsels aan onbereikte mense, wat andersins geen toegang tot die waarheid het nie. Sodra hulle die waarheid ontdek, word hul deur die Heilige Gees heeltemal verander. Dit is presies wat nou in Kambodja gebeur. Mense verander totaal deur die hoop wat Christus bied. Baie Kambodjaanse mense is opsoek na antwoorde wat hulle nie in Boeddhisme kan kry nie. Danksy hul soeke na waarheid, is hulle veral ontvanklik vir die evangelie.

Ons sien bewyse hiervan in die talle briewe en getuienisse wat ons vanaf Kambodjaanse luisteraars ontvang. Ons het onlangs ‘n getuienis vanaf een van ons luisteraars in die Kompong Speu-provinsie ontvang wat ons harte baie aangeraak het:

Chhem Tha en haar man, Sok Khun, was voorheen ongelowiges. Voor hulle na ons programme begin luister het, het hul ook geen kennis van Jesus Christus gedra nie. Chhem Tha het vir lank na ons programme geluister, maar het eers glad nie in die boodskappe belanggestel nie. Terwyl sy op ‘n dag na een van ons programme oor Jesus geluister het, het iets tydens die uitsending haar belangstelling geprikkel. Die omroeper het die volgende gesê; “As u in Jesus Christus glo, sal u gered en genees word.” Op daardie oomblik het sy die besluit geneem om Jesus as haar Here en Verlosser aan te neem. Sy was reeds baie siek en het ‘n niersteen gehad, wat haar erge pyn veroorsaak het, toe sy hierdie besluit gemaak het. Nadat sy tot bekering gekom het, het sy begin bid en haar geloof in God geplaas. Sy het werklik geglo dat die Here haar sou genees. Toe sy die dokter gaan besoek, om die niersteen te verwyder, kon die dokter geen teken van die niersteen vind nie. Sy is inderdaad genees, prys die Here!

Daar is baie meer mense, soos Chhem Tha, wat glad nie toegang tot die evangelie het nie. Dit is ons gesamentlike verantwoordelikheid om vir hulle dié geleentheid te bied, wat hul in staat sal stel om die geskenk van verlossing te ontdek. Saam kan ons dit vir elke persoon in Kambodja moontlik maak.


Cambodian Buddhist receives her miracle

“Salvation is found in no one else, for there is no name under heaven given to mankind by which we must be saved.” – Acts 4:12.
Salvation is a gift from God that is offered to all people, but the problem is that many people don’t even know that the gift exists. In Cambodia, Buddhism is the main religion and it is practiced by 97% of the population. It is interesting to note that less than 20% of Cambodians have access to the internet however, 100% of them can be reached through FEBC’s gospel radio.

Through our gospel broadcasts, we are imparting Biblical knowledge, wisdom and principles to unreached people, whom otherwise would have no access to the truth. When they discover the truth through our broadcasts, their lives are changed forever. This is exactly what is currently happening in Cambodia. People are being restored from their broken past when discovering hope and meaning in Christ. Many people in Cambodia are looking beyond Buddhism for answers and are surprisingly open to the gospel.

We see evidence of this in numerous testimonies that we receive from Cambodian listeners. Recently, we received a testimony from a listener in the Kompong Speu province that truly touched our hearts:

Chhem Tha and her husband, Sok Khun, were once unbelievers and had no knowledge of Jesus Christ before they started listening to our programs. Chhem Tha listened to our programs on a regular basis, but the topics never really interested her. However, one day while listening to one of our programs that spoke about Jesus, suddenly her interest was sparked. The broadcaster said the following; “If you believe in Jesus Christ, you will be saved and healed.” In that moment she decided to accept Christ as her Lord and Saviour. She was also very ill during that time due to a kidney stone that was causing her much pain. After receiving salvation, she started to pray and placed her faith in God. She trusted that He would heal her. When visiting the doctor to have the kidney stone removed, by some miracle, it was no longer there. She was indeed healed, praise God!

Many more people like Chhem Tha can have access to the life changing power of the gospel. It is both your and our responsibility to provide them with the opportunity to discover the free gift of salvation. Together we can make it possible.