Kazak luisteraar in Mongolië getuig

Kazak luisteraar in Mongolië getuig

Die Sowjet-unie het sedert 1920 oor Kazakstan geheers totdat hul hulself in 1991 onafhanklik verklaar het. Gedurende hierdie tyd in Sentraal Asië, het ʼn geforseerde migrasie plaasgevind as gevolg van die Sowjet-unie se pogings om die landbou te beheer en om die nomadiese inwoners van Kazakstan te vestig. Vandag is mense van verskeie nasionaliteite regoor Sentraal Asië versprei. As gevolg hiervan, is daar verskeie etniese radioprogramme in hierdie deel van die wêreld beskikbaar.

Een van FEBC se luisteraars, Jaina, ʼn Kazak wat in Mongolië woon, het onlangs een van die radiostasies ontdek wat Kazak programme uitsaai in die dorp waar sy nou in woon;

Ek is ʼn gereelde luisteraar van die Kazak programme wat in my provinsie uitgesaai word. Ek is baie opgewonde om na hierdie programme te kan luister, veral omdat dit my help om my liefde vir die Kazak-taal en -kultuur, wat nie in Mongolië beskikbaar is nie, te herontdek. Ek verstaan ook nou hoe die Here met ons praat en dat Hy vir ons die krag gee om moeilike omstandighede te oorkom. My gedagtes is totaal vernuwe sedert ek na FEBC se uitsendings luister. ʼn Paar maande gelede het my man ook na die programme begin luister en ons luister nou saam. Hy hou baie van die inhoud van die programme. Sedert November woon ek ʼn Kazak vrouebediening by waar ʼn groep vroue bymekaar kom om stories oor hulle lewens te deel en Bybelstudie te doen. My man woon ook nou gereeld die kerkdienste by.”

Kort nadat Jaina na FEBC se uitsendings begin luister het, het sy een van die luisteraarsklubs bygewoon, waar ‘n vrou oor Jesus Christus gepraat het. Dit het daartoe gelei dat sy Jesus Christus as haar Verlosser en Saligmaker aangeneem het. Sy noem dat hierdie besluit, die belangrikste en kosbaarste besluit in haar lewe is. Radio het die vermoë om Christus na onbereikte mense te neem. Ons loof die Heer dat Hy FEBC/FEBA se radioprogramme gebruik om hierdie belangrike, lewensveranderde boodskap van die evangelie op ʼn kontekstuele en akkurate wyse in hul moedertale aan hierdie mense oor te dra, ongeag die land waarin hul woon.

 


A Kazakh listener from Mongolia shares her story

In 1920 Kazakhstan came under Soviet rule until they later declared their independence in 1991. During the Soviet rule of Central Asia a forced migration occurred, as a result of the Soviet Union’s attempt to try and collectivise agriculture and settle nomadic people. Today, in Central Asia, people of different nationalities are scattered across borders. Because of this, many ethnic radio programs in this region of the world are available to listen to in several countries.

One of FEBC’s listeners, Jaina, is a native Kazakh living in Mongolia who recently discovered that FEBC’s Kazakh language programs could be heard in her home town;

I am a regular listener of your Kazakh programs, which is aired in my province. I’m excited to hear the programs, especially because it helps me recover my love for the Kazakh language and culture, which is missing here in Mongolia. I now also understand how God speaks to us and that He also gives us strength to overcome difficulties. My mind has been completely renewed through listening to FEBC’s broadcasts. A few months ago my husband also started listening to the programs and we now listen together. He likes the content of the programs. Since November, I have been attending a Kazakh women’s fellowship, where a group of women share stories about their lives and study the Bible. My husband now also attends church regularly.”

Shortly after Jaina started listening to FEBC’s broadcasts, she attended one of the program listener clubs, where a woman spoke about Jesus Christ – which led her to accept Jesus Christ as her Lord and Saviour. She also said that it was one of the most important and valuable decisions she had ever made in her life.

Radio truly has the power to communicate Christ to the unreached and FEBC does this in a contextually accurate way by broadcasting Christian-based programs to people in their own language. Praise the Lord for making it possible for FEBC to broadcast the life-saving message of the gospel to people in their mother tongue regardless of which country they live in.