FEBA Malawi benodig dringend ‘n 4×4 voertuig om hul werk onder die Yao-Moslems voort te sit

Tydens die Direkteur van FEBA Malawi, Ds. Amos Siyabu Phiri, se onlangse besoek aan ‘n verskeidenheid dorpies, het Waluza Zaluma, ʼn voormalige Moslem, sy terugvoer met Ds. Phiri gedeel. Waluza het tot bekering gekom deur FEBA se uitsendings en hy is ook die leier van 120 luisteraarsklubs in Katema-dorp:

“Ek is baie dankbaar vir wat julle vir ons doen. Baie Yao-Moslems, mans en vrouens, is deur FEBA Malawi na Christus gelei en vandag is daar baie mense in ons omgewing wat bymekaar kom om na die radio te luister. Die leerstellings wat julle deel is so belangrik en word spesiaal vir ons groepe ontwerp. Julle is ʼn goeie voorbeeld van die Dissipelskapbeweging (DMM) wat regtig mense in afgeleë dorpe beïnvloed. In my omgewing is daar ook ʼn moontlikheid om ʼn kerk te stig. Ons is baie opgewonde daaroor en oor die dissipelskapprogram wat baie vrug dra. Weet asseblief dat ons dankbaar is vir jul skenking van radio’s en oudio-Bybels, wat onder die Yao-mense van Malawi baie vrug dra. God seën FEBA Malawi!”

FEBA Malawi se opvolgspan, reis twee keer ʼn week, op onbegaanbare grondpaaie, om luisteraarsklubs in Yao-dorpies te besoek en om nuwe klubs te stig. Om al hierdie behoeftige klubs te besoek, maak hulle gebruik van onbetroubare publieke vervoer, soos taxi’s en motorfietse, wat hul daaglikse reistyd verdubbel. Hulle reis gewoonlik na afgeleë dorpe in die Yao-streek. Alleenlik in Oktober het hul luisteraarsklubs in vyf verskillende distrikte besoek. Al hierdie luisteraarsklubs versoek gereelde besoeke en daar is ook honderde mense wat daagliks bel, wat belangstelling toon in die evangelie. As gevolg van die eksponensiële groei in die aantal luisteraarsklubs, het drie klubs kerke in hulle gebiede gestig en maak gebruik van FEBA se onderrigprogramme en oudio-Bybels wanneer hul kerkdienste hou.

Aangesien die meeste van die klublede nuwe bekeerlinge is, moet die 4000 luisteraarsklubs se leiers en lede in dissipelskap opgelei word. Hierdie groot behoefte benodig die verkryging van ʼn 4X4 voertuig wat deur FEBA Malawi se opvolgspan gebruik kan word. Dit sal gebruik word om die nodige radio’s en oudio-Bybels aan nuwe luisteraarsklubs, sonder vertragings, af te lewer en ook om meer luisteraarsklubs oor ʼn korter tydperk te kan besoek, om sodoende die effektiewe fasilitering van die dissipelskapsprogram te verseker.

Om aan hierdie dringende behoefte aan ‘n 4×4 voertuig in Malawi te voorsien, benodig FEBA Radio Suid-Afrika borge om ons by te staan. Bid asb. saam met ons hiervoor, en indien u kan help, laat ons gerus weet. Ons het u hulp baie nodig om duisende Yao-Moslems, wat honger is vir die evangelie, te bereik.

 


FEBA Malawi desperately needs a 4×4 vehicle to continue their work among the Yao Muslims

Waluza Zaluma, a former Muslim who is now the leader of 120 listener clubs in Katema village, shared his feedback with FEBA Malawi Director, Rev. Amos Siyabu Phiri, during his recent visit to the village;

“I am very grateful for what you are doing. Among other things, FEBA Radio in Malawi has brought many Yao Muslims, men and women, to Christ and today in my area there are many who are gathering around to listen to the radio. More importantly the teachings you have created, that are especially designed for our groups, is a tremendous example of the Discipleship Making Movement (DMM) which is greatly impacting us here in our remote area. There is also the possibility of establishing a church in my area and we are optimistic about the Discipleship program which will bear much fruit. Know that your donation of radios and audio Bibles to us is not in vain; it is bearing much fruit among the Yao people of Malawi. God bless FEBA Malawi!”

FEBA Malawi’s follow-up team, Rev. Amos and his assistant Richard, have to travel harsh terrain twice a week to visit listener clubs in Yao villages and to establish new clubs, where there is a demand. To do this they make use of unreliable public transport which doubles their daily travel time. They travel to remote villages in the Yao region. In the month of October alone the team visited listener clubs in five different districts. All of the listener clubs request regular visits in addition to hundreds of others who phone in daily, expressing interest in the gospel. Due to the exponential growth in the number of listener clubs, three clubs have established churches in their areas and rely on FEBA’s teachings and audio Bibles to facilitate services.

With over 4000 listener clubs in Malawi, the leaders and members must be trained to be disciples, as most are new converts from Islam. This tremendous need will require the procurement of a 4X4 vehicle that will be used by FEBA Malawi’s follow-up team to distribute much needed radios and audio Bibles to new listener clubs without delay and to visit these clubs to ensure the accurate facilitation of the Discipleship program.

In order to provide in is this urgent need for a 4×4 vehicle in Malawi, FEBA Radio South Africa will need our partners’ support. Please pray with us for this, and if you are able to help sponsor this vehicle, we will be very grateful. We need your help to reach countless other Yao Muslims, who are hungry for the gospel.