FEBA Radio Suid-Afrika borg nog ʼn mediese-uitreik in Suid-Pakistan

Op 22 April vanjaar, het FEBA Pakistan nog ʼn suksesvolle mediese-uitreik in Bhawalnagar, Suid-Pakistan, aangebied. Hierdie uitreik is deur FEBA Radio Suid-Afrika geborg en deur FEBA Pakistan aangebied. Terwyl baie mense noodsaaklike mediese sorg ontvang het, was dit ook die eerste keer wat hulle van FEBA gehoor het. Uit die terugvoer wat ons ontvang het, kan ons aflei dat die uitreik ʼn groot sukses was en dit ʼn ongelooflike impak op hierdie gemeenskap gehad het.

Op hierdie dag het ʼn span mediese kundiges en dokters, 260 pasiënte ondersoek; mans, vrouens en kinders. Hulle is gediagnoseer en het die nodige medikasie ontvang. Ongeveer 60 pasiënte is met diabetes gediagnoseer. Volgens die terugvoer, was dit die eerste keer dat baie van hierdie pasiënte van hierdie siekte gehoor het. Gedurende die uitreik is inligting oor FEBA deur middel van pamflette, plaaslike FM uitsendings, televisiedekking en mondelings versprei. Meeste van die ongelowige pasiënte, het nou ʼn positiewe siening van FEBA en die evangelie.

Hier is ʼn kort getuienis van ʼn pasiënt wat die mediese-uitreik bygewoon het;

“Ek het vir ʼn lang tyd maagprobleme gehad. Die dokter het my baie deeglik ondersoek en vir my medisyne gegee. Hierdie inisiatief moet voortgesit word sodat behoeftiges, armes en siekes, soos ons, gratis behandeling kan kry. Dankie FEBA vir hierdie gesondheidsfasiliteit. Die belangrikste ding wat ek ontvang het, was die Woord van God. Dit is ʼn groot en konstante bron van bemoediging. Dankie.”

Hierdie mense het ʼn groot behoefte aan fisiese- en geestelike ondersteuning. FEBA kan in hierdie behoeftes van onbereikte mense dwarsoor Pakistan voorsien deur die aanbied van hierdie mediese-uitreike. Ons bid dat die mense wat mediese sorg by hierdie uitreik ontvang het, Jesus as hulle Heer en Verlosser sal aanvaar. Bowenal, bid ons dat die Here alle gelowiges wat vervolging in Pakistan ervaar, sal versterk.

 


FEBA Radio South Africa sponsors another Medical Camp outreach in Southern Pakistan

On 22 April 2018 another successful Medical Camp outreach was held in Bhawalnagar, Southern Pakistan. This outreach was sponsored by FEBA Radio South Africa and hosted by FEBA Pakistan. Yet again, this outreach was a huge success and had a positive impact on the people of the Bhawalnagar community. Many people have come to know about FEBA for the first time, simply by attending this Medical Camp and receiving much needed medical attention.

On this day, a team of medical experts and doctors attended to 260 patients; men, women and children. They were diagnosed and provided with medicine. Approximately 60 patients were diagnosed with diabetes. According to feedback, this was the first time they had ever come to know about the disease.

During this outreach, information about FEBA was distributed among the people in the form of pamphlets, local FM announcements, television coverage and by word of mouth. Most of the non-Christian patients now have a positive regard for FEBA and the gospel.

Here is a short testimony from a patient who attended the medical camp;

“I had stomach problems for a long time. The doctor examined me carefully and provided me with medicine. This camp should continue so that the needy, poor and sick people, like us, may receive free treatment. Thank you, FEBA, for providing us with this health facility. Most importantly, the Word of God I received from you is a great and constant source of my encouragement. Thank you.”

These people are in desperate need of support and FEBA, through hosting these Medical Camps, are able to meet the spiritual and physical needs of unreached people across Pakistan. We pray that many of the people who received medical care at this camp, will turn to Jesus and accept Him as their Lord and Saviour. We also pray that the Lord will strengthen all believers in Pakistan who are being persecuted for their faith.