FEBA Radio Suid-Afrika reik uit na die onbereikte mense in Mosambiek

Ons het baie rede om God te loof, aangesien Hy sy werk in hierdie jaar geweldig geseën het! Ons het hierdie jaar begin met geen aktiewe FM-stasies in Mosambiek nie, maar ons is baie opgewonde om met julle te kan deel, dat ons 2017 sal af sluit met 3 stasies! Al 3 hierdie stasies reik uit na onbereikte mensegroepe in Mosambiek. Een van hierdie 3 stasies, Radio Nuru in Noordoos Mosambiek, bereik 3, soms 4 onbereikte groepe, die Mwani, Makua, Makonde en Makwe, in hul eie etniese tale. Ons saai ook uit in Portugees, wat die lingua franca van Mosambiek is. Hierdie mense is almal Moslems en animiste wat die tradisionele godsdienste van Afrika aanhang. Hulle glo in voorvaderaanbidding en bring offergawes aan geeste om te voorkom dat rampe oor hul pad sal kom.

Die ander 2 stasies in die noordweste van Mosambiek, saai spesifiek uit na die onbereikte Yao-mense, wat in Malawi, Mosambiek en Tanzanië woon. Radio FOT (Fountain of Truth) is in Lichinga en Radio Chiuanjota is in Chiconono waar een van die Yao konings amptelik woon.

Bid asseblief dat al hierdie stasies daaruit sal voordeel trek om FEBA-stasies te wees. Ons het beslis groot planne om elkeen van hierdie stasies uit te brei om sodoende nog meer mense oor hierdie grense te bereik.

Om dit alles te doen, het ons regtig u hulp nodig – u gebede en finansiële ondersteuning. Dankie dat u by ons staan, soos u reeds doen. Ons waardeer elkeen van julle en bid God se beste seën vir julle toe!

 


FEBA Radio South Africa is reaching out to the unreached people of Mozambique

We have a lot of reason to praise God, since He has abundantly blessed his work this year! We started out this year with no active FM stations in Mozambique, and we are very excited to share with you that we’ll end 2017 with 3 stations! All of them reaching out to unreached people groups in Mozambique. Of these 3 stations, Radio Nuru in North East Mozambique, reaches out to 3, sometimes 4 unreached groups, the Mwani, Makua, Makonde and Makwe in their own ethnic languages. We also broadcast in Portuguese, the lingua franca of Mozambique. These people are all Muslim and animist, following the traditional religion of Africa. They believe in ancestral worship, bringing offerings to appease the spirits, striving to maintain their favour so that no harm will come to them.

The other 2 stations in North West Mozambique, broadcast specifically to the unreached Yao people, living in Malawi, Mozambique and Tanzania. Radio FOT (Fountain of Truth) is in Lichinga and Radio Chiuanjota is in Chiconono, where a Yao tribal king officially resides.

Please pray that all these stations will benefit from being FEBA stations – we certainly have big plans to expand each of these stations, in order to reach even more people across these borders.

To do all this, we really need your help – your prayers and financial support. Thank you for standing with us like you do, we appreciate every single one of you, and pray God’s choicest blessing on you!