Opvolgbesoek aan Radio Nuru om Sikloon Kenneth se skade te ondersoek

Ons Nasionale Direkteur, dr Jurie Vermeulen, het verlede maand Radio Nuru in Macomia, Mosambiek besoek. Daar het hy die skade wat Sikloon Kenneth veroorsaak het, en die herstelwerk by ons radiostasie, ondersoek. Hy het ook opleiding vir ons plaaslike personeellede aangebied en vergaderings met die plaaslike raad gehou.

Die plaaslike raad besit die land waarop ons stasie gebou is. Oor die jare het hulle ons altyd ondersteun en ons toegelaat om sonder enige teenstand, die evangelie uit te saai. As gevolg van Sikloon Kenneth, is hul huise, persoonlike items en elektroniese toestelle, beskadig. Tydens hul vergadering met dr Vermeulen, het die raadslede hulp gevra om hul beskadigde items te vervang.

Na Sikloon Kenneth die noordoostelike deel van Mosambiek getref en ons stasie beskadig het, het ons finansiële ondersteuning van ons ondersteuners ontvang. Hierdie donasies het dit moontlik gemaak om die stasiegebou, die personeel se huise en twee vennoot-pastore se huise en kerke, te herstel. Ons beplan dus om oor die volgende paar maande, die plaaslike raadslede ook te help om hul beskadigde goedere te vervang, aangesien hulle ons altyd met goedheid en guns behandel het.

In die nadraai van Sikloon Kenneth is ongeveer 31,300 hektaar se gewasse vernietig; kort voor die einde van oestyd. Volgens ‘n verslag vanaf die VN-Kantoor, verantwoordelik vir die koördinering van humanitêre sake, word ‘n toename in wanvoeding onder die bevolking, oor die volgende tydperk verwag.

Terwyl dr Vermeulen by die stasie was, het ‘n voedselvragmotor 40-ton mieliemeel, kospakkette en ander noodsaaklike gereedskap by die stasie afgelewer. Stasiebestuurders, Andries Schwartz en sy vrou, Sunette, het reeds begin om die kos aan geaffekteerde gemeenskappe en in omliggende dorpe te versprei. Hierdie skenking is ‘n bewys van God se voorsiening, omdat swaar reën en skade aan infrastruktuur, toegang tot afgesonderde dorpe beperk.

Ons vra dat u sal aanhou om te bid vir die mense in Mosambiek, ons stasie in Macomia en die omliggende dorpe. Sou u gelei voel om ‘n skenking aan Radio Nuru se raadslede te maak, kontak ons gerus by 012 335 5708 of info@febaradio.co.za.


Follow-up visit to Radio Nuru to assess Cyclone Kenneth damage

Last month our National Director, Dr Jurie Vermeulen, visited Radio Nuru, one of our stations in Macomia, Mozambique. While there he was able to assess the damage that was caused to the station by Cyclone Kenneth and to monitor the progress of repairs. He also facilitated training for the local staff members and held several meetings with the local board.

The local board are the rightful owners of the land that our station is built upon. Over the years they have been very supportive of our ministry and have allowed us to operate without any resistance. Their homes, personal belongings and electrical appliances sustained damage due to the impact of Cyclone Kenneth. During their meetings with Dr Vermeulen, they requested that we help replace some of their damaged goods.

In the weeks following Cyclone Kenneth that made landfall in the far north-eastern part of Mozambique in April, we received several generous donations from our supporters. These donations have allowed us to make necessary repairs to the building where Radio Nuru is based, to rebuild staff homes, as well as the two churches belonging to our associate pastors. In the coming months we plan to assist the local board members in recovering their damaged goods as they have been very accommodating towards us.

The damage caused by Cyclone Kenneth was so severe that an estimated 31,300 hectares of crops were lost during the peak of harvest season. According to a report compiled by the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, acute malnutrition is expected to increase in the months to come.

While Dr Vermeulen was at the station a food truck delivered 40 tons of maize meal, food packages and other essential utensils to the station. Station Managers Andries Schwartz and his wife, Sunette, have already begun distributing the food to the affected people in the community and surrounding villages. This comes as a blessing and an answer to prayer, since heavy rains and damage to infrastructure limited access to remote villages for weeks.

We ask that you will continue to pray for the people of Mozambique, our station in Macomia and the surrounding villages. Should you feel led to make a donation towards assisting Radio Nuru’s local board members, you can contact us on 012 335 5708 or send us an email info@febaradio.co.za.