Dodelike Sikloon Kenneth laat die mense van Macomia in nog groter armoede

Op 25 April het Sikloon Kenneth, die Cabo Delgado-provinsie Mosambiek, getref. Die storm het grootskaalse vernietiging agtergelaat. Sikloon Kenneth is tot op hede die sterkste tropiese storm wat dié land nog getref het. Die sikloon het die dorpies in die Cabo Delgado-provinsie dreigend genader, met stormsterk winde van tot 300km per uur. In totaal was daar 38 sterftes, 80% van die huise in Macomia en 38,000 huise regoor die provinsie is totaal vernietig. ‘n Totaal van 400 skole het ook skade gely.

Verder het die provinsie ook ‘n Cholera-uitbreek verklaar. Die verhoogde bedreiging van siektes, sowel as die tekort aan voedsel, is vir die slagoffers groot langtermyn bekommernisse. Ongeveer 31,300 hektaar se gewasse vernietig, kort voor die einde van oestyd. Dit het tot die armoede van duisende gesinne gelei. Dit was die tweede tropiese storm, wat binne vyf weke, dié armoede-geteisterde land tref. Die inwoners het skaars begin om die stukke van hul lewens weer op te tel.

Die vernietiging word as “angswekkend” deur die plaaslike inwoners beskryf. Huise is in puin gelê, dakke is weggewaai en bome lê plat uitgestrek oor die landskap van dié provinsie. Volgens meteoroloë was daar geen geskiedenis van siklone van hierdie skaal, in die Cabo Delgado-provinsie nie. Dit dui daarop dat die mense net nie kon voorberei vir hierdie soort natuurramp nie.

Ons Nasionale Direkteur, dr Jurie Vermeulen beskryf dit soos volg: “Tydens my besoek aan ons radiostasie in die weke na die sikloon, het ek met slagoffers gepraat wat duidelik sukkel om die tragedie en verlies te verwerk. Heelwat van hulle getuig daarvan dat hul ernstige sielkundige trauma ervaar en terugflitse beleef van die stormwinde en skielike verlies aan huise en lewensmiddele.”

Dié ramp word beskou as een van die wêreld se grootste humanitêre rampe, wat in een van die armste lande plaasgevind het. Die nagevolge is baie ernstig en dit gaan nog lank neem vir mense om hul lewens te herbou.

Die plaaslike raadslede, die eienaars van die grond waarop FEBA se stasie gebou is, het ook ernstige skade gely. Ps Luis Cinézio en sy vrou, Celina, het twee van hul huise en kerke verloor. António Franciso de Sousa het elektriese toestelle verloor. Fernando Sumunitato het baie persoonlike items, insluitend, elektroniese toestelle en meubels verloor en Abdalla het sy tweede huis in Quissanga verloor, wat vir hom ‘n sekondêre bron van inkomste was.

Alhoewel ons baie skenkings vanaf ons ondersteuners, plaaslike sakemanne en die breër familie van God ontvang het, is die skade baie ernstig en Radio Nuru se Raad, die plaaslike gemeenskap en ons stasie het meer hulp nodig.

Ons het u hulp nodig om die raadslede se beskadigde goedere te vervang en om voort te gaan met God se werk in Macomia. U donasie sal ons help om verligting aan ons luisteraars te bring en God se genade aan baie mense in nood, te wys.

 


Deadly Cyclone Kenneth reduces people of Macomia to absolute destitution

Cyclone Kenneth, that made landfall on 25 April in the Cabo Delgado Province of Mozambique, left trails of massive destruction in its path. The cyclone which was the strongest tropical storm to hit the country since modern records began, is unparalleled. Hitting the villages of Cabo Delgado province with gushing winds of 300km/h, the storm killed a total of 38 people, destroyed more than 80% of the homes (in the Macomia district where our station is based), 38,000 homes across the province, and 400 schools.

To add to this, the province also declared a Cholera outbreak in the days ensuing the cyclone. The increased threat of disease, as well as the availability of food, are major long-term concerns that victims face. An estimated 31,300 hectares of crops were utterly wiped out during the peak of harvest season reducing entire families to absolute destitution. It was the second tropical storm to lay waste to already poverty-stricken Mozambique in five weeks, while people were starting to put the pieces of their lives together.

The scenes of destruction described by locals are chilling. Homes were flattened as if driven over by a bulldozer, roofs blown off, and trees toppled over across the landscape of the province. According to meteorologists there is no known history of cyclones of this scale in the Cabo Delgado province, indicating that the people were ill-prepared for this kind of catastrophe.

After visiting the station our National Director, Dr Jurie Vermeulen said: “Visiting our radio station in the weeks following the cyclone, I could see that people are struggling to come to terms with the scale of the tragedy and loss. They testified to experiencing severe psychological trauma, reliving the monstrous winds and sudden loss of houses and livelihoods.” This catastrophe which is considered to be one of the biggest humanitarian disasters to hit one of the poorest countries in the world is having disastrous effects on the people.

The local board’s members, who are the rightful owners of the land on which FEBA’s station is built, also suffered great loss. Pastor Luis and his wife Celina, lost both their residential homes and two church buildings, António lost electrical appliances, Fernando lost many personal items including electronics and furniture and Abdalla lost his second home in Quissanga, which was a source of secondary income for him.

Although we have received many generous donations from our supporters, local business men and the wider family of God, the sheer magnitude of the damage calls for us to provide more assistance to the board, local community and our station.

We need your help to replace the board members damaged goods and to continue with God’s work in Macomia. Your gift will help us to provide relief to our listeners and extend God’s hand to those who are in great need.